Положення про Ботанічний сад

Post on 09 грудня 2017
by Click

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО БОТАНІЧНИЙ САД

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ботанічний сад загальнодержавного значення Національного лісотехнічного університету України (далі – Ботанічний сад) створений відповідно до постанови Ради Міністрів України від 22.02.1991 р. № 33, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 р. № 584.

1.2. Ботанічний сад входить до складу природно-заповідного фонду України, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, вітворення і використання

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» Ботанічний сад є науково-дослідною, природоохоронною установою.

1.3. Загальна площа Ботанічного саду 22,7 га встановлена відповідно до до постанови Ради Міністрів України від 22.02.1991 р. № 33.

Розпорядженням Львівської міської Ради народних депутатів
від 03.12.1993 р. № 1424 «Про надання Державному ботанічному саду Українського державного лісотехнічного університету земельної ділянки на віл. Кульпарківській під декоративний розсадник» Ботанічному саду надана в постійне користування земельна ділянка площею 3.35 га, що не входить до складу природно-заповідного фонду (Державний акт на право постійного користування землею ЛВ 30705001, зареєстровано від 16.02.1994 №11). 

1.4. Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму і характер функціонування Ботанічного саду визначається в цьому Положенні.

1.5. Територіально Ботанічний сад знаходиться у м. Львові по
вул. Генерала Чупринки, 103 – 6,2 га., вул. Ольги Кобилянської, 1 – 1,0 га., по вул. Землеробній (вул. Кульпарківській) – 3,35 га. та у с. Страдч Яворівського району Львівської області – 15,5 га.

1.6. Ботанічний сад є структурним підрозділом Національного лісотехнічного університету України (далі – НЛТУ України), має штамп із своїм найменуванням та емблему, що реєструється в установленому порядку.

1.7. Ботанічний сад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», "Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законами та нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.8. Межі Ботанічного саду виносяться в натуру з встановленням необхідних державних інформаційно-охоронних та інших знаків затвердженого зразка, наносяться на планово-картографічні матеріали органів Держкомзему України на місцях та землекористувача, обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій. Територія і режим Ботанічного саду враховуються всіма організаціями і підприємствами різноманітних форм власності при розробці всіх видів проектно-планувальної документації (схем, генеральних планів тощо).

Право користування землею оформляються відповідними документами.

1.9. Землекористувач несе повну відповідальність за належне утримання території Ботанічного саду та встановленого режиму її охорони.

1.10. Юридична адреса: вул. Генерала Чупринки, 103, м. Львів, 79057.

  1. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Ботанічний сад створено з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціальних умовах представників рідкісних і типових видів місцевої і світової флори, а також створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної і еколого-освітньої роботи.

2.2. Головними завданнями Ботанічного саду є:

збереження та поповнення в штучних умовах колекцій генофонду живих рослин місцевої й світової флори, особливо рідкісних та унікальних;

проведення науково–дослідних робіт з проблем охорони біорізноманіття, інтродукції та акліматизації, розмноження й ефективного використання рослин;

ведення навчальної та освітньо-виховної роботи з питань ботаніки, екології, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва і ландшафтної архітектури;

ведення первинного обліку кадастрових відомостей про колекційний фонд Ботанічного саду та флористичне різноманіття інших об’єктів природно-заповідного фонду.

  1. УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління Ботанічним садом здійснюється спеціальною адміністрацією на чолі з директором.

Директор призначається наказом ректора НЛТУ України згідно з чинним законодавством та погоджується з Міністерством охорони навколишнього природного середовища (далі – Мінприроди) (стаття 12 Закону України «Про природно-заповіднний фонд України»).

Директор несе повну відповідальність за діяльність Ботанічного саду, забезпечує дотримання заповідного режиму, збереження і охорону території та об'єктів Ботанічного саду під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності.

3.2. Директор Ботанічного саду:

забезпечує виконання завдань Ботанічного саду, зазначених у пункті 2.2;

представляє Ботанічний сад в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах, а також, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, у тому числі міжнародних;

здійснює керівництво науковою та адміністративно-господарською діяльністю;

вирішує кадрові питання, контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку;

забезпечує дотримання фінансово-кошторисної дисципліни;

у межах своєї компетенції видає відповідні накази та розпорядження, які є обов’язковими до виконання;

визначає функціональні обов’язки працівників Ботанічного саду;

здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

3.3. Склад працівників Ботанічного саду затверджується відповідно до штатного розпису.

3.4. Структура, штатний розпис, кошторис доходів та видатків Ботанічного саду входять в структуру, штатний розпис, кошторис доходів та видатків НЛТУ України, що затверджується в установленому порядку Міністерством освіти і науки України за поданням ректора НЛТУ України.

3.5. Для вирішення наукових і науково-технічних проблем у Ботанічному саду створюється науково-технічна рада (далі – НТР), в яку входять провідні наукові співробітники і спеціалісти Ботанічного саду, інших наукових установ і спеціалісти Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області (далі – територіальний орган Мінприроди).

Головою НТР є директор.

Положення та персональний склад НТР затверджує  ректор НЛТУ України.

3.6. Виробничі, трудові й соціально-економічні відносини адміністрації Ботанічного саду з працівниками регулюються чинним законодавством шляхом укладання колективного договору.

3.7. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень беруть участь в управлінні територією Ботанічного саду, сприяють його адміністрації у виконанні поставлених завдань.

  1. СТРУКТУРА, РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

4.1. Для забезпечення необхідного режиму охорони та ефективного використання, територія Ботанічного саду може поділятися на такі зони:

експозиційна (відвідування якої дозволяється в порядку, що встановлюється адміністрацією Ботанічного саду);

наукова (до складу її входять колекції, експериментальні ділянки, розсадники, шкілки тощо, відвідувати які мають право лише співробітники Ботанічного саду у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а також спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації Ботанічного саду);

заповідна (відвідування її забороняється, крім випадків, коли воно пов’язано з проведенням наукових спостережень);

адміністративно-господарська.

4.2. Зонування території Ботанічного саду проводиться відповідно до чинного законодавства.

4.3. На території Ботанічного саду забороняється будь-яка діяльність,  не пов'язана з виконанням безпосередніх завдань  Ботанічного саду та така, що загрожує збереженню колекційного фонду, а саме:

будь-яке будівництво, не пов’язане з діяльністю Ботанічного саду;

будь-які роботи, що зможуть привести до зміни гідрологічного режиму території;

проїзд усіх видів транспорту без перепустки, виданої адміністрацією університету та Ботанічного саду;

вигул тварин;

катання на велосипедах, коньках, лижах, санчатах, інші дії, що можуть завдати шкоди колекціям рослин;

збір або знищення окремих рослин, їх квітів та плодів, будь-яке пошкодження дерев та чагарників, газонів, квітників, тощо;

влаштування місць відпочинку (за виключенням спеціально відведених місць), розведення вогнищ тощо;

забруднення та засмічення території Ботанічного саду.

4.4. Створення нових експозицій, колекцій, формування ландшафтних груп, санітарні рубки(за погодженням з територіальним органом Мінприроди), посадка та пересадка рослин виконується за рішенням Науково-технічної ради Ботанічного саду та згідно з Проектом організації території.

4.5. Проведення будівництва та інших заходів на території Ботанічного саду відбувається відповідно до Проекту організації території.

4.6. Охорона території Ботанічного саду покладається на службу його охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України (далі – служба державної охорони) або на позавідомчу воєнізовану охорону НЛТУ України, що діє на підставі даного Положення та вимог чинного законодавства.

Служба державної охорони очолюється директором. Працівники служби державної охорони здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про службу державної охоронни природно-заповідного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 №1127.

4.7. Охорона Ботанічного саду включає систему правових,
організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання його рослинного
світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

4.8. Служба державної охорони відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює охорону природних комплексів Ботанічного саду;

здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування у межах Ботанічного саду;

забезпечує порядок використання природних ресурсів;

забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та об’єктів;

попереджує пошкодження деревних та інших насаджень внаслідок антропогенного та іншого впливу;

здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та ліквідації;

інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації;

забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників і хвороб у межах Ботанічного саду;

підтримує у належному стані межові та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди;

здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

4.9. Повноваження та соціально-правовий захист посадових осіб служби державної охорони Ботанічного саду визначаються відповідно до чинного законодавства.

4.10. У своїй діяльності служба державної охорони Ботанічного саду через відповідні структури НЛТУ України взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими природоохоронними органами, громадськими організаціями.

4.11. Використання природних ресурсів у науково-дослідних, оздоровчих та рекреаційних цілях, інші види природокористування, які передбачені Проектом організації території Ботанічного саду, здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу, затверджених в установленому порядку.

4.12. Державний контроль за додержанням режиму території Ботанічного саду здійснюється Мінприроди.

4.13. Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють охороні, збереженню території Ботанічного саду та відновленню природних екосистем.

4.14. Порушення природоохоронного законодавства на території Ботанічного саду тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.

4.15. Відповідальність несуть особи, які винні у:

порушенні режиму території Ботанічного саду;

нецільовому використані його території;

самочинній зміні меж, відведенні його території для інших потреб;

перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів і антропогенних навантажень на його території;

здійснення на його території забороненої господарської та іншої діяльності.

4.16. Юридичні і фізичні особи зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Ботанічного саду в розмірах і порядку встановленому чинним законодавством України.

  1. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Наукова діяльність на території Ботанічного саду проводиться з метою розробки наукових основ збереження, відтворення і використання рослинних ресурсів та особливо цінних ботанічних об’єктів.

5.2. Наукова діяльність включає:

проведення наукових досліджень;

здійснення фонового екологічного моніторингу;

участь в екологічних, регіональних, державних, міжнародних програмах тощо;

формування фондів наукових матеріалів (поповнення гербарних і колекційних матеріалів, фонотек, ценотек тощо);

видання наукових публікацій, монографій, посібників, збірників, підручників тощо.

5.3. Наукові дослідження в Ботанічному саду проводяться за такими напрямками:

відтворення біологічної різноманітності рослинного світу, розробка наукових основ її охорони, особливо рідкісних та зникаючих видів рослин;

опрацювання теоретичних і практичних питань інтродукції та акліматизації рослин;

дослідження фізіолого-біохімічних особливостей інтродуцентів та розробка методів їх резистентності;

вивчення методів захисту інтродукованих рослин від шкідників і хвороб;

розробка наукових основ декоративного садівництва і ландшафтної архітектури;

вивчення генетичних і фізіолого-біохімічних аспектів стійкості рослин до техногенних факторів забруднення навколишнього середовища;

створення баз даних на ЕОМ про колекційні фонди рослин, рідкісні рослини регіону їх еколого біологічні особливості, комп'ютеризація інших ботанічних досліджень.

5.4. Для проведення наукових досліджень в Ботанічному саду здійснюються наступні заходи:

проводяться роботи по збереженню і поповненню колекції;

створюються експериментальні ділянки, розсадники, шкілки, цільові лабораторії, гербарій;

проводяться експедиції для вивчення рослин і збагачення колекційних фондів;

створюється обмінний насіннєвий фонд, здійснюється обмін, продаж і купівля насіння, живих рослин;

проводяться наукові конференції, наради, школи, семінари тощо;

видаються наукові праці, каталоги насіння рослин та інші публікації, пов'язані з науковою роботою Ботанічного саду.

5.5. Основні напрями наукових досліджень Ботанічного саду визначаються НЛТУ України та координуються Міністерством освіти і науки України, НАН України та Мінприроди.

Плани науково-дослідних робіт Ботанічного саду включаються до тематичного плану  НДР НЛТУ України.

Наукове керівництво виконанням науково-дослідних робіт здійснюється в установленому порядку передбаченому чинним законодавством.

5.6. Наукові дослідження на території Ботанічного саду можуть здійснюватися іншими науково-дослідними установами і організаціями на основі спільних програм і планів науково-дослідних робіт та спеціальних угод між цими установами і організаціями з адміністрацією Ботанічного саду.

5.7. Науковий підрозділ Ботанічного саду ведуть первинний облік кадастрових відомостей щодо його території та об’єктів.

5.8. Основною формою узагальнення наукових досліджень та спостережень на території Ботанічного саду є опублікування наукових праць,  каталогів,  довідників,  делектусів та заключних звітів про виконані науково-дослідні роботи у встановленому порядку.

  1. НАВЧАЛЬНА ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Ботанічний сад є навчальною базою для студентів НЛТУ України, інших вузів, учнів ліцеїв, училищ, шкіл, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а також регіональним центром поширення екологічних знань, освіти і виховання населення.

В Ботанічному саду проводиться освітньо-виховна робота серед населення з метою поширення екологічних та природоохоронних знань. Для цього використовуються колекції живих рослин, створюються спеціальні експозиції, кутки або музеї природи, прокладаються пізнавальні маршрути територією, видається науково-популярна література, путівники, буклети та інші видання, організовуються лекції, семінари, виступи в пресі, на радіо й телебаченні.

6.2. Еколого-освітня робота на території Ботанічного саду здійснюється шляхом:

ведення пропагандистської діяльності;

співробітництва з різними установами, організаціями природоохоронного спрямування в тому числі з учбовими закладами;

співпраці з громадськими, державними та міжнародними еколого-освітніми організаціями;

створення природознавчого музею;

організація масових еколого-освітніх заходів тощо.

  1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. До матеріально-технічної бази Ботанічного саду належать колекційні фонди та всі інші основні засоби наукового і господарського призначення, які знаходяться в його розпорядженні. Майно Ботанічного саду не підлягає приватизації.

7.2. Матеріально-технічне забезпечення наукової, господарської та природоохоронної діяльності Ботанічного саду проводиться через НЛТУ України.

7.3. Фінансування витрат на утримання і розвиток Ботанічного саду здійснюється з чинним законодавством за рахунок державного бюджету України через НЛТУ України. Для фінансування можуть залучатися кошти місцевих бюджетів, позабюджетних і благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій та громадян.

У разі необхідності проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню матеріально-технічної бази Ботанічного саду, можуть виділятися додаткові кошти.

7.4. Кошти (в тому числі в іноземній валюті), одержані Ботанічним садом від наукової, природоохоронної, туристично-екскурсійної, рекламно-видавничої, фінансово-господарської та іншої діяльності, яка не суперечить цільовому призначенню Ботанічного саду, не підлягають вилученню, а використовуються для здійснення заходів щодо охорони, утримання і розвитку Ботанічного саду та збільшення обсягів науково-дослідних робіт за погодженням з адміністрацією НЛТУ України. 

7.5. Ботанічний сад може надавати платні послуги відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»
та від 28.12.2000 №1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду».

Діяльність Ботанічного саду з надання платних послуг, яка згідно із законодавством підлягає ліцензуванню, розпочинається тільки після отримання  відповідних ліцензій.

  1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1 Ботанічний сад бере участь у міжнародному співробітництві з актуальних проблем збереження, використання і розвитку ботанічних садів, в обміні рослинним матеріалом, науковою інформацією, в проведенні наукових конференцій, симпозіумів, спільних експедицій, у видавничій діяльності, тощо.

  1. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

9.1. Ботанічний сад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством.

9.2. Ботанічний сад звітує про свою діяльність перед НЛТУ України та відповідними органами державної виконавчої влади.

9.3. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

9.4. Контроль за діяльністю Ботанічного саду здійснює НЛТУ України та інші спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади до чинного законодавства України.

  1. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ТЕРИТОРІЇ

10.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Ботанічного саду здійснюється згідно з чинним законодавством.